قالب عكس كودك sport - بازیهای پرورشی

نام بازی:آیا گوسفند مرا دیده ای

1-   بازیکنان به صورت دایره ایستاده و یکی از بازیکنان پشت سر بازیکنان قدم می زند و از بازی کن دیگر می پرسد آیا گوسفند مرا دیده ای؟ کسی که سوال می شود می پرسد گوسفند شما چه شکل بود؟

2-     او شرح می دهد که گوسفند من (خصوصیات  یکی از بچه ها از نظر قد ،رنگ لباس،چشم ،مو،کفش و ...را نام می برد)

3-   اگر بازیکنی که شرح آن داده می شود فورا حدس زد ازجای خود یک دور دایره را دور می زند و بازیکنی که سوال شده سعی میکند که قبل از این که به جای خود برسد آن را لمس کند.

4-     نفر اول سوال کننده جای نفری را که از او سوال کرده را می گیرد.

5-   اگر بازیکنی که از آن سوال شده توانست گوسفند را لمس نماید جای او را می گیرد و گوسفند سوال کننده می شود و در صورتی که نتواند خود او مرتبه دوم سوال کننده می شود و بازی ادامه پیدا می کند.

 

نام بازی: خرگوش بی لانه

1-   بازیکنان از 1 تا 3 می شمارند و شماره های یک و دو روبروی هم می ایستند و دست یکدیگر را می گیرند و تشکیل لانه میدهندو شماره های سه خرگوش می شوند و بین دست های آنان یعنی داخل لانه قرار می گیرند.یک نفر به نام خرگوش و دیگری به نام شکارچی در وسط قرار می گیرد.

2-     خرگوش بی خانه در هر خانه ای که رفتن خرگوش آن خانه باید خارج شود و شکارچی سعی می کندیکی از خرگوش ها را  در خارج خانه ها بزند.

3-   وقتی که شکارچی یکی از خرگوش ها را در خارج خانه ها زد خرگوش زده شده شکارچی می شود و شکارچی خرگوش بی خانه می شود و بازی ادامه پیدا می کند.بعد از مدتی بازیکنان خرگوش با کسانی که خانه درست کرده اند عوض می شوند.

 

نام بازی: از خرس زود تر برس

1-   در یک محوطه مربع شکل دانش آموزان متفرق می شوند و یکی از آن ها به نام خرس تعیین  می شود و خارج از محوطه ی بازی مربع دیگری رسم می نماییم به نام لانه خرس.

2-   با فرمان مربی خرس وارد محوطه بازی شده،بازیکنان را دنبال می کند .هر کس را زد باید به سرعت با خرس به طرف لانه بدود اگر بازیکنی که خورده قبل از خرس برسد آزاد می شود.

3-   اگر خرس زودتر رسید آن نفر به جای دم خرس محسوب می شود و باید دست خرس را گرفته و بازیکنان را دنبال نماید.فقط خرس می تواند نفرات را بزند و هر کس را زد فورا  سه نفری به طرف لانه می روند و هرکدام از آن ها زودتر برسند آزاد می شوند ولی اگر خرس زودتر برسد نفر سوم هم به جای دم خرس دست نفر دوم را می گیرد و بازی ادامه پیدا می کند.

 

نام بازی:سنجاب و گردو

1-   کلیه بازیکنان روی یک خط نشسته و دست چپ خود را دراز می کنند.یکی از بچه ها نقش سنجاب را بازی می کند و توپ کوچکی را که در دست او هست به آرامی در حال راه رفتن یا دویدن در دست یکی از بازیکنان می گذارد.

2-   بازیکن مربوطه فورا بلند شده و و سنجاب را تا محل از پیش تعیین شده تعقیب می کند.اگر سنجاب به محل خود رسید بازی را برده و آن وقت دوباره بازی را ادامه می دهد.و اگر گرفته شود تعقیب کننده سنجاب می شود و بازی ادامه پیدا می کند.

 

نام بازی: تسخیر دایره

بچه ها درزمین بازی پخش شده و هر کدام دایره ای به خط نیم متر به دور خود رسم کرده درون آن می ایستند.در وسط محوطه بازی یکی از دانش آموزان  بدون اینکه داخل دایره ای قرار گیرد یا اینکه دایرهای دور خود بکشد می ایستد، با فرمان مربی بچه های درون دایره سعی می کنند جاهای خود را با یکدیگر عوض کنند. در این حال دانش آموزی که در وسط و بدون دایره است سعی می کند یکی از دایره ها را به تصرف خود درآورد .نفری که نتواند داخل دایره قرار بگیرد سوخته است.و مربی یکی از دایره ها را با علامت ضربدر مشخص می کند به خاطر اینکه این دایره جزو دایره های اصلی نیست ،این کار ادامه می یابد و هر دفعه یک دایره خط می خورد.برنده بازی نفری است که تا اخرین تحظه بدون دایره نمانده باشد.

 

نام بازی: ریاضی در زنگ ورزش

نام بازی :بگرد و پیدا کن                                  پایه :سوم                                              وسایل مورد نیاز: گچ

نام درس: ریاضی                                           روش اجرا :انفرادی و گروهی                      هدف:تقویت حافظه

روش بازی: ابتدا معلم روی موزاییک کف کلاس چند عدد  که مضرب های 2و3هستند را می نویسد.(مضرب عدد های دیگر هم که مورد نظر است می توان استفاده نمود).معلم از دو دانش آموز می خواهد بازی را اجرا نمایند.هر یک از دانش آموزان باید به صورت پرش جفت روی یک موزاییک بپرد،ضمن پریدن،نفر اول هر وقت به عددی که مضربی از 2 است رسید باید بنشیند و نفر دوم هر وقت به مضربی از عدد3 رسید باید بخندد.برای شادی و هیجان بیشتر می توان از بچه ها خواست که این حرکات را تند و سریع انجام دهند.در حین بازی می توان به جای نشستن و خندیدن،از دست زدن،گریه کردن،صلوات فرستادن و ... استفاده کرد.تاريخ : چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ | 12:48 | نویسنده : حسینعلی نجف زاده |